Cestovná kancelária so zameraním na
pútnické a poznávacie zájazdy
so zameraním na pútnické a poznávacie zájazdy
Logo
.
.

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH

                    CESTOVNEJ KANCELÁRIE KRIŠTOF TOUR


      Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie KRIŠTOF TOUR s.r.o.

       /ďalej iba Všeobecné podmienky/ sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu

       organizované cestovnou kanceláriou KRIŠTOF TOUR s. r. o. a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy

       o obstaraní zájazdu / ďalej iba zmluvy  o zájazde /, ktorú CK KRIŠTOF TOUR uzatvára s objedná-

       vateľom zájazdu.  Prosíme Vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a zmluv-

       nými podmienkami uvedenými v našom katalógu  a ostatných ponukových materiáloch. Podpisom

       zmluvy potvrdzujete, že sú Vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.I.Vznik  zmluvného vzťahu


1.Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: 

       a/  Cestovná kancelária  KRIŠTOF TOUR s. r. o., prevádzka Vazovova 12, 811 07 Bratislava,

            ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastného predajného miesta

       b/  Objednávateľ/ zákazník /, ktorý môže  byť fyzická alebo právnická osoba

2.   Zmluvný vzťah medzi CK KRIŠTOF TOUR  a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde

             t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany  CK.

             Zmluva o zájazde platí pre všetky  ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov

             osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov .

             Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu  jej zákonný zástupca.

3.   Obsah zmluvy o zájazde sa  určuje podľa  dodatočných ponúk CK KRIŠTOF TOUR  zákazníkom   

      potvrdených objednávok, týchto všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených

      k potvrdenej objednávke.

 4.  Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK KRIŠTOF TOUR objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby

      v uvedenom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami

II.Cenové podmienky


l.Ceny zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou KRIŠTOF TOUR  sú zmluvnými cenami

dojednanými písomnou dohodou medzi CK KRIŠTOF TOUR a objednávateľom. Záväzná a dohod-

nutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.

2.CK KRIŠTOF TOUR je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k

      zvýšeniu dopravných nákladov vrátanie cien pohonných látok

        3.    Písomné oznámenie o zvýšení ceny  musí CK odovzdať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred

      začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie ceny zájazdu.         


 III.      Platobné podmienky


l/   CK KRIŠTOF TOUR má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím

              a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

          2/  CK KRIŠTOF TOUR je oprávnená  požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde.

               Výška preddavkov a časový rozvrh je dohodnutý takto:

          a/   pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50%

                ceny dosiaľ objednaných služieb , ak nebolo inak dohodnuté 

          b/   najneskôr 30 dní pred  začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok  do celkovej

                ceny dosiaľ objednaných služieb

          c/   v prípade vzniku zmluvného vzťahu  v lehote kratšej ako  30 dní pred začiatkom zájazdu je objed-

               návateľ povinný  uhradiť 100%  ceny dosiaľ objednaných služieb

          3/  Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny dosiaľ objednaných služieb.

               V prípade , že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objed-

                naných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie

               zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.


IV.   Práva a povinnosti objednávateľa


l/K základným právam objednávateľa patrí najmä:

          a/    právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

          b/    právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých

                a zaplatených služieb,

          c/    právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami

                v zmluvne dohodnutých službách,

          d/    právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto

                Všeobecných podmienok

          e/     právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných

                 podmienok

          f/     právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie

                o všetkých skutočnostiach , ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe.

          g/    právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná

                 osoba uvedená v oznámení. Toto právo môže objednávateľ uplatniť do 5 dní pred začiatkom zájazdu.

          2/    K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

          a/    poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb , predovšetkým

                pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto

                údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK

           b/   zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť

                sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

           c/   nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

           d/   zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,

           e/   prevziať od CK doklady potrebné k čerpaniu služieb

           f/   mať u  seba platný cestovný doklad , dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje

           i/   riadiť sa pokynmi sprievodcu CK a dodržiavať stanovený program,

           j/   počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov,

               dodávateľov služieb, alebo CK                  

          3/   K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu

                ďalej patrí:

           a/   zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami  ako aj s ďalšími informáciami

                 ktoré od CK obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb

           b/  zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osob-

                nú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník

           c/  určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK  nie je zabezpečený sprievodca CK.

                Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služby od dodávateľov, dbá na plnenie

               programu služieb.                          

           d/  odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam účastníkov.


V. Povinnosti a práva CK KRIŠTOF TOUR

1/ CK KRIŠTOF TOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne pravdivo a úplne

                 informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie

                 záujemcu o kúpu zájazdu.

            2/CK KRIŠTOF TOUR nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených

                  a zaplatených služieb.

            3/ CK KRIŠTOF TOUR  je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej

                 vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

            a/  neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky

                  ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

             b/  nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil

             c/  nevráti objednávateľovi  rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého

                 zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

             CK je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne o zmluve o zájazde aj doklady určené objednávateľovi

             ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však

             označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.

            V prípade, že CK KRIŠTOF TOUR neposkytuje objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí

             do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa  poistné plnenie

             finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného

            ubytovania a stravovania do odchodu. CK KRIŠTOF TOUR je povinná organizačne  zabezpečiť

             uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného

            pracovníka, alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

             Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné

             náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala

            CK  KRIŠTOF TOUR prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne

            dohodnutej organizácie.

            Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti,

            najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto udalosti sa nevyžaduje písomná forma. Nároky objedná-

            vateľa, ktoré mu vznikli proti CK KRIŠTOF TOUR v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechá-

            dzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.  


VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu


           l/ Ak je CK KRIŠTOF TOUR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy,

               navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny

               zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či  so zmenou

               zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie

               musí písomne ohlásiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. 

2/  CK KRIŠTOF TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého

               medzi CK KRIŠTOF TOUR a objednávateľom , ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiah-

               nutý minimálny počet účastníkov zájazdu, alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre

               CK ekonomicky  neúnosné. Minimálny počet účastníkov  zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený

               35 účastníkov zájazdu. Ak CK KRIŠTOF TOUR zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objedná-

              vateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 7 dní pred začiatkom zájazdu                

          3/  CK KRIŠTOF TOUR si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je

               možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvída-

               teľných okolností.

          4/ Ak CK KRIŠTOF TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom 

               alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1/, má objednávateľ

               právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá

               zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri

               uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za plat-

               by podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK

               povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť. 

          5/ Ak CK KRIŠTOF TOUR zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 2/ a 3/ v lehote

               kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku , objednávateľ má právo na primeranú náhradu

               škody.

          6/  Ak po začiatku zájazdu CK KRIŠTOF TOUR neposkytne objednávateľovi služby alebo ich

               podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu

               zmluva zaviazala, je povinná  bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

               Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality,

               než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi  rozdiel ceny medzi ponúkanými

               a poskytnutými službami.

          7/  Ak služby podľa ods.6/ nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK KRIŠTOF

               TOUR povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou

               zájazdu je aj doprava, je CK povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu,

               vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania.

          8/ Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK KRIŠTOF TOUR pripravená, pokiaľ je

               to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Ide o zmenu mena účast-

               níka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia  a pod.


VII. Odstúpenie od zmluvy.

           1/  CK KRIŠTOF TOUR môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia 

                zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné

                oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov  zasiela CK KRIŠTOF TOUR doporu-   

                čeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od

                zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

           2/  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

           a/  bez udania dôvodu

           b/  ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI.ods. 4/ týchto Všeobecných podmienok

           c/  z dôvodov porušenia povinnosti CK KRIŠTOF TOUR vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie

              o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd

              zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou. Účinky odstúpenia od zmluvy

              nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia.

          3/  Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie,

               alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK povinná bez zbytočného odkladu vrátiť

              objednávateľovi  celú sumu ktorú zaplatil, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej

              kancelárii zmluvné pokuty.

          4/  Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie

               KRIŠTOF TOUR, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia

              povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK KRIŠTOF TOUR zmluvné pokuty

               Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním

               služieb nasledovne:                                                                        

               30% z ceny, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy do 20 kalendárnych dní pred dňom odchodu

               50% z ceny, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy do 7 kalendárnych dní pred dňom odchodu                                             

               100% z ceny, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v termíne kratšom ako 7 kalendárnych dní

                pred dňom odchodu

         5/   Ak nenastúpi zákazník na zájazd alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho

              odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti  podľa článku IV. ods. 2/ písm. g/

              týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

         6/  CK KRIŠTOF TOUR  má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zapla-

              tenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK KRIŠTOF TOUR je zároveň povinná vrátiť objedná-

              vateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.


VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody.

         1/  V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde

             vzniká  zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie

              chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby

              alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

         2/  Svoje nároky z reklamácie musí  zákazník uplatniť u CK KRIŠTOF TOUR  bezodkladne, najneskôr

              však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil , odo dňa, keď

              sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.

         3/  Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré

              sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom

             poistení, ani také škody a majetkové ujmy,  ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

         4/  Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK

              KRIŠTOF TOUR alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo

              sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákaz-

              níkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.


IX. Cestovné poistenie

          1/  Súčasťou všetkých zájazdov CK KRIŠTOF TOUR je komplexné cestovné poistenie pre účastní-

               kov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre

               prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde

              v prípade nehody alebo ochorenia. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného 

              poistenia  sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK.

          2/  Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkmi zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní

              o odškodnení  poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej

             kancelárii neprislúcha  posudzovať existenciu, príp. výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.


         X. Záverečné ustanovenia

           1/ Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje za zájazdy a služby poskytované

              cestovnou kanceláriou KRIŠTOF TOUR len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou KRIŠTOF TOUR

              stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

          2/  Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie

               im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.   

Poskytovanie informácií prevádzkovatom dotknutým osobám

 

Obchodná spolnosť Krištof Tour s.r.o. so sídlom Starhrads 6, 851 05 Bratislava, IČO: 35 6887 26, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného du Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 10843/B (ďalej len Prevádzkovateľ“) si týmto dovoľuje oznámiť nasledujúce informácie v vislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa, a to podľa §15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len kon“):

 

I. I DENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA  

Obchodný zov : Krištof Tour s.r.o.

Sídlo : Starhrads 6, 85105 Bratislava Slovenská republika

Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 10843/B

IČO : 35 6887 26

Štatutárny zástupca : Ondrej Valenn, konateľ

 

II. ÚČEL SPRACÚVANIA  O SOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovat je cestov kancelária obstarávajúca a sprostredkujúca zájazdy a i služby cestovného ruchu v lade s ustanoveniami Zákona č. 281/2001 Z.z. v platnom znení a v lade s príslušnými právnymi predpismi na základe cestovných zmlúv uzatvorených s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti j ednotlivých agend v informačch systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa, ktorý že sprav osob údaje dotknutých osôb v lade s právnym základom a za účelom:

 

* plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z cestovnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvch strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;

* plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich z poistnej zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvch strán alebo kde je dotknutá osoba konajúcou v mene Zmluvnej strany;

 

* výkonu marketingovej činnosti prostredníctvom pošty a e-mailu;

 

* plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.)

III. ZOZNAM  OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prostredníctvom oprávnených osôb, Prevádzkovat že v závislosti od účelu a právneho základu, spracúv nasledov osob údaje:

 

* meno, priezvisko, titul,

 

* tum narodenia,

 

* štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),

 

* trvalé bydlisko resp. prechod bydlisko,

 

* e-mail,


 

* mobil,

 

* rodné číslo (v prípade poistnej zmluvy),

 

IV. DOPUJÚCE INFORMÁCIE

A. OPRÁVNENÉ OSOBY PREDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovat získava osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom oprávnených osôb poučených podľa § 21 ods. 2 a 3 Zákona (ďalej len „Oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná postupov pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v lade so Zákonom, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami Prevádzkovateľa a rešpektov príslné povinnosti vyplývajúce z písomného poučenia a zavedených bezpečnostch opatrení. Oprávnená osoba má právo vykonáv povolené spracovats operácie s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch osobných údajov výlne v lade s právnym kladom, od ktorého Prevádzkovat odvodzuje oprávnenie spracúv osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania. Oznámenie totožnosti Oprávnenej osoby a sprostredkovateľa, ktorá získava osob údaje dotknutej osoby v mene Prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb môže dotknutá osoba skať u prevádzkovateľa na klade písomnej alebo elektronickej na adrese kristoftour@gmail.com.

 

B. POENIE  DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOB ÚDAJE

 

Prevádzkovat môže spracúv osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzirodnej zmluvy, ktorou je Slovens republika viazaná, ustanovení Zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe hlasu dotknutej osoby. Prevádzkovat spracúva osob údaje bez súhlasu dotknutej osoby podľa § 10 Zákona o. i. aj vtedy, ak:

 

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutňujú na žiadosť dotknutej osoby;

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby;

c) predmetom spracúvania  výlne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby Prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov;

 

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré  boli zverejnené v lade so zákonom a prevádzkovat ich náležite označil ako zverejnené;

 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 

Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10 Zákona, Prevádzkovat je oprávnený spracúv osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby. Takto poskytnutý súhlas dotknutej osoby je dobrovný, Prevádzkovateľ si nesmie hlas dotknutej osoby vynucov a ani podmieňov hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované osob údaje a informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväz právne predpisy. Medzi právne predpisy, ktoré ustanovujú povinno dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov patria naj Zákon č. 122/2013 Z.z., kon č. 40/1964 Zb. a pod. Ustanovenia ostatných


 

právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi osob údaje týmto nie dotknuté. Odmietnutie poskytnúť osob údaje, ak povinno poskytnúť osob údaje ustanovuje zákon, že mať za sledok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa.

C. ZOZNAM  TRETÍCH STRÁN, K TORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

 

Prevádzkovat poskytuje osob údaje dotknutých osôb trem stram, ak povinnosť poskytnúť osob údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväz predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovatom a dotknutou osobou alebo trem stranám príp. okruhu trech strán, s ktorými  Prevádzkovat uzatvorenú obchod zmluvu, naj však:

 

* Union poisťovňa, a.s. Bajkals 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 383/B, IČO: 31322051

 

ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovat uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačho systému v vislosti s ich prevádzkou a vývojom.

 

D. OKRUH PRÍJEMCOV, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNE

 

Prevádzkovat poskytnuté osob údaje nesprístuuje.

 

E. ZVEREJNENIE O SOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovat poskytnuté osob údaje nezverejňuje.

 

F. TRETIE KRAJINY,  DO KTORÝCH SA PREDPOKLA PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovat vykonáva prenos osobch údajov do trech krajín, s ktorými  upravené zmluv vzťahy v zmysle povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcich z ustanovení §31 a nasl. týkajúcich sa cezhraničného prenosu osobných údajov, naj však

 

* do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie1 zaručujú primera úrov ochrany osobných údajov, a to do:

 

- Španielsko

 

- Francúzko

 

- Portugalsko

 

- Taliansko

 

- Čes Republika

 

- Poľsko

 

- Rakúsko

 

- Nemecko

 

- Slovinsko

 

- Maďarsko

 

- Bosna a Hercegovina

 

Prevádzkovat prijal primerané záruky ochrany súkromia a kladných práv a slobôd dotknutých osôb, ktoré vyplývajú zo štandardných zmluvch doložiek podľa osobitného predpisu2.


 

G. POENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA §28 ZÁKONA

Dotknutá osoba  právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

 

a) potvrdenie, či sú alebo nie  osob údaje o nej spracúvané,

 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a)  e) Zákona dru  šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osob údaje na spracúvanie,

 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktlnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 

f) likviciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, že požiad o ich vrátenie,

 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré  predmetom spravania, ak došlo k porušeniu kona,

 

h) blokovanie jej osobných údajov z vodu odvolania súhlasu pred uplynum času jeho platnosti, ak Prevádzkovat sprava osob údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa sm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitho zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody ich osôb.

 

Dotknutá osoba na klade písomnej žiadosti  právo u Prevádzkovateľa namietať vi:

 

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že  alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobch údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na klade písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať vi spracúvaniu osobch údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 sm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených vodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré  alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia konné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovat je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokov a zlikvidov ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba  právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou odautomatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovat je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúma rozhodnutia bude m oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovat informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobit zákon, v ktorom  upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovat vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovat na klade zmluvy prijal i né primera opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, že pod úradu návrh na začatie konania o ochrane osobch údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilo na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva že uplatniť zákon zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa kona, môže uplatniť blízka osoba.

 

 

1 napr. rozhodnutie Komisie z 26/07/2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku (2000/518/ES) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 16/zv.1; Ú.v. ES L 215, 25.8.2000).

2 napr. rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvch doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v trech krajich podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (2010/87/EÚ) (Ú.v.  L 39, 12.2.2010), rozhodnutie Komisie z 15. júna 2001 o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobch údajov do trech krajín podľa smernice 95/46/ES (2001/497/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú.v. ES L 181, 4.7.2001.